Szkolenia z obliczania śladu węglowego i wodnego
carbon footprint   water footprint

O projekcie

 
Cel projektu

Projekt zakłada wyszkolenie kadry ekspertów w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego, wyspecjalizowanej w bilansowaniu emisji gazów cieplarnianych i wody w produktach, procesach technologicznych oraz organizacji.  Cel projektu to również realizacja zasad zrównoważonego rozwoju, którego jednym z elementów jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i promowanego ostatnio tzw. carbon footprint - śladu węglowego i water footprint - śladu wodnego dla produktu, procesu technologicznego, czy organizacji. Projekt ponadto zakłada podwyższenie kompetencji uczestników w obszarze informowania społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, zwiększenie jego świadomości ekologicznej (efekt kaskadowy) zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest także pomoc polskim przedsiębiorcom w dostosowaniu się do polityki zrównoważonego rozwoju.


Ślad węglowy i ślad wodny – co to jest ?

Ślad węglowy to metodologia oszacowania całkowitej emisji gazów cieplarnianych w ekwiwalentach węgla z produktów w trakcie całego ich cyklu życia, od momentu wytworzenia surowców, poprzez procesy produkcyjne, aż do momentu unieszkodliwienia produktów. To także całkowita ilość CO2 i innych gazów cieplarnianych emitowana w trakcie całego cyklu życia procesów i produktów, wyrażona w gramach ekwiwalentach CO2 na kilowatogodzinę (g CO2-eq/kWh), który oprócz dwutlenku węgla dotyczy również innych gazów cieplarnianych wywołujących efekt globalnego ocieplenia.

Ślad wodny przedsiębiorstwa jest miarą ogólną ilości wody bezpośrednio pośrednio do prowadzenia oraz wspierania działalności przedsiębiorstwa, składającej się z dwóch podstawowych elementów:
- ślad wodny działalności operacyjnej, tj. bezpośrednie zużycie wody przez przedsiębiorstwo w trakcie prowadzenia działalności,
- ślad wodny łańcucha dostaw, tj. zużycie wody przez łańcuch dostaw przedsiębiorstwa
 
 
Obliczanie przez przedsiębiorstwa śladu węglowego i wodnego ma szerokie oddziaływanie zarówno na całość zarządzania organizacją lub przedsiębiorstwem poprzez świadomą redukcję oddziaływań na środowisko, podwyższanie świadomości ekologicznej załogi i kontrahentów jak również całego społeczeństwa będącego konsumentem, odbiorcą produktu lub usług. Projekt ma zatem szczególne znaczenie jeżeli chodzi o ochrone środowiska i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju.
 

Projekt „Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego - warsztaty” w 85% jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

 
 
 
  Polityka prywatności© 2013 CE2